Delen via

Financieel Manager

Hou je ervan om in een no-nonsense omgeving te werken met collega’s die met veel enthousiasme werken aan het steeds verder professionaliseren van de organisatie? Begrijp je de administratieve kant van finance en werk je graag in een informele organisatie waar je veel invloed hebt? Dan ben jij de bruggenbouwer waar Combiwel naar op zoek is!

Open
  • Branche : Non-profit

  • Locatie : Amsterdam

Sluitingsdatum: 26-07-2022

Organisatie

Over de organisatie

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

Werken bij Combiwel is werken met lef en lol voor een organisatie met een diversiteit aan diensten. Je krijgt hier de kans om daadwerkelijk maatschappelijke impact te hebben.

We werken als Combiwel naar een organisatie waar we ‘met lef en lol op zoek zijn naar bijzondere combinaties’. Dit vraagt om een (evolutief) doel, concrete eerste stappen, scherpere kaders en meer eigenaarschap en autonomie voor teams en medewerkers. Dit vergt een omslag in denken en werken. Daarom zetten we in op de kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers, het scherper organiseren van (bedrijfs)processen en het sturen op cijfers en resultaten. En ook daar laten we weer de nodige voortuitgang zien.

Combiwel is onderverdeeld in vijf werkorganisaties (stichtingen), elk met een eigen identiteit, herkenbaar voor de bewoners van de stad, de gemeente Amsterdam als opdrachtgever, de samenwerkingspartners en natuurlijk de eigen medewerkers. Het geheel wordt ondersteund door een gemeenschappelijk bedrijfsbureau (Combiwel Amsterdam: shared services). De werkorganisaties zijn:

• Combiwel voor Kinderen: een organisatie VVE, kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning. 

• Buurtteams (voorheen: Maatschappelijke dienstverlening en schulddienstverlening):  een organisatie voor preventie, ondersteuning en hulp, collectief en individueel. 

• Buurtwerk: een projectorganisatie die actief burgerschap faciliteert en vanuit de wijken georganiseerde activiteiten en -interventies ondersteunt. Combiwel Kamers met Kansen (Projecten).

Combiwel Amsterdam is de algemene stichting die wordt aangestuurd door de Algemeen directeur en waar de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt.

Lees meer

Vacature

De functie van Financieel Manager richt zich op het maken van analyses, rapportages, verbetervoorstellen voor de (financiële) processen en het aansturen van de financiële en control afdeling.

Doel van de functie 

De Financieel Manager stelt in samenspraak met de bestuurder en de directeuren van de werkorganisaties de begroting op en geeft advies aan de bestuurder en de directeuren over de vertaling van het beleid naar financiële doelstellingen en bewaken van de uitvoering ervan.

De Financieel Manager geeft tevens advies over het verbeteren van de informatiestromen en processen in de organisatie.

Daarnaast is de Financieel Manager verantwoordelijk voor de managementrapportages en het jaarverslag en voert analyses uit zodat er voldoende en juiste stuurinformatie is om besluiten op te nemen.

De Financieel Manager signaleert marktontwikkelingen en gebruikt deze in voorspellingen en aanbevelingen aan het management. De Financieel Manager zet opgedane inzichten om naar strategische doelstellingen. 

De Financieel Manager coacht de medewerkers FA en control naar een hoger niveau en is daarnaast ook onderdeel van het team als meewerkend voorman. 

Plaats in de organisatie 

De Financieel Manager ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder en geeft leiding aan de financiële administratie en control afdeling.

Resultaatgebieden 

Jaarcyclus financiële besturing

Opstellen begroting;

Coördineert en adviseert business controllers en directeuren over het opstellen van plannen. Coördineert de informatieverzameling voor het opstellen van een financieel (meer)jarenbeleidsplan, de begroting, bedrijfsrapportages en het jaarverslag; 

Verantwoordelijk voor managementinformatie, zoals financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties. Maakt samenvattingen, trekt conclusies en geeft de bestuurder het managementteam en leidinggevenden gevraagd en ongevraagd advies over te nemen maatregelen; 

Beoordeelt plannen die door managers zijn opgesteld. Houdt hierbij rekening met de financiële effecten op zowel de korte als de lange termijn; 

Geeft advies over fiscale aangelegenheden, subsidie mogelijkheden, fondsen e.d.; 

Functioneert als vraagbaak voor financieel-economische vraagstukken; 

Adviseert en toetst liquiditeitenbeheer, beleggingen en debiteurenbeheer; 

Draagt zorg voor een doelmatige en efficiënte informatieverschaffing voor de beleidsvoering; 

Houd toezicht op de juiste uitvoering van het treasurybeleid.

Resultaat: 

Jaarcyclus uitgewerkt, zodanig dat Raad van Toezicht, bestuurder en leidinggevenden van de benodigde informatie zijn voorzien en financiën beheerst en verbeterd kunnen worden. 

Uitvoering financieel beleid bewaken 

Geeft leiding aan de financiële administratie en control afdeling;

Verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige financiële administratie; 

Stelt algemene plannings- en control principes, richtlijnen en procedures van de organisatie op; 

Voert evaluaties uit van de bedrijfs- en administratieve processen en informatiesystemen met betrekking tot de betrouwbaarheid;

Toetst de realisatie van het financieel beleid door middel van registratie, controle en budgettering;

Monitort en signaleert op de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële- en salarisadministratie en het managementinformatiesysteem van de organisatie. 

Resultaat: 

Uitvoering financieel beleid bewaakt, zodanig dat tijdig de juiste informatie beschikbaar is om indien nodig bij te sturen en de gegevens in de financiële administratie op juistheid en volledigheid te controleren. 

Werkprocessen verbeteren en faciliteren 

Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie; 

Ondersteund bij het doorvoeren van verbeteringen in de werkmethoden en procedures; 

Heeft een actieve inbreng bij het continue proces van kwaliteitsverbetering; 

Onderhoudt daartoe contact met adviesbureaus; 

Participeert in interdisciplinaire project- en werkgroepen, ook als projectleider; 

Signaleert mogelijkheden tot verbetering van automatiseringssystemen. 

Resultaat: 

Werkprocessen verbeterd en gefaciliteerd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. 

Externe contacten

Onderhoudt contact met externe adviseurs;

Onderhoudt contact met de accountant;

Onderhoudt contacten met andere externen zoals samenwerkingspartners.

Resultaat:

Contacten onderhouden zodat voldaan wordt aan de verplichtingen en controle voorschriften en samenwerking soepel verloopt vanuit actuele kennis.

Lees meer

Vraag

WO werk- en denkniveau;

Kennis van het werkveld is een pré, maar zeker geen must;

Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid;

Kennis van de organisatorische processen en de richtlijnen van de onderneming;

Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten; 

Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie. 

Specifieke functiekenmerken 

Analytisch vermogen; 

Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers uit het eigen team maar zeker ook de collega’s waarmee samengewerkt wordt;

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;

Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens; 

In staat zijn onder tijdsdruk te kunnen presteren in verband met de werkzaamheden met deadlines en waarbij verstoring een rol kan spelen; 

Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;

Kunnen acteren en opereren in een politiek krachtenveld.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Ruard Visser

Recruitment Consultant

Aanbod

Wat bieden wij jou?

Een tijdelijke aanstelling van een jaar voor 36 uur die bij goed functioneren wordt verlengd;

Een salaris conform de cao sociaal werk, schaal 11/12;

een Individueel Keuzebudget van ruim 18,5% en een Individueel Loopbaanbudget van 1,5% en een pensioenregeling via PFZW. Bij aanvang wordt een contract voor een jaar geboden;

Scholing om je persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen.

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug