Delen via

Manager Financiën & Control

Voor zorgorganisatie WilgaerdenLeekerweideGroep (Wognum) zijn wij op zoek naar een fulltime Manager Financiën & Control, een resultaatgerichte en ondernemende professional met visie en daadkracht die helpt onze maatschappelijke opdracht te realiseren.

Ingevuld
  • Branche : Zorginstellingen

  • Functie : Finance manager

  • Locatie : Wognum

Organisatie

WilgaerdenLeekerweideGroep is per 1 januari 2020 ontstaan vanuit een fusie tussen ouderen-zorgorganisatie Wilgaerden en VG/jeugdorganisatie LeekerweideGroep, met als doel het bieden van continuïteit van zorg en ondersteuning aan alle mensen die dat nodig hebben in de regio Noord-Holland-Noord / West-Friesland. Op dit moment zijn er 3.500 cliënten die zorg en ondersteuning krijgen van circa 2.500 medewerkers en 1.500 vrijwilligers. Het budget van de organisatie is ruim € 120 miljoen.

Naast een nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur heeft de organisatie sinds de fusie ook een nieuw Managementteam gevormd. Dit team bestaat uit de bestuurders, bestuurssecretaris, directeur Zorg WLZ intramuraal, directeur extramuraal / ambulant, directeur behandel-/ expertisecentrum Ebc 360, medische directeur, Manager Financiën & Control, Manager Facilitair, Manager ICT en Manager P&O.

Een nieuwe zorgorganisatie vormen vanuit twee bestaande organisaties en toekomstbestendig maken, in tijden van een Covid-19 pandemie, is een mooi en uitdagend perspectief.  Door de medewerkers van de organisatie wordt hard gewerkt aan de integratie en er is met elkaar ook al heel veel bereikt. Op sommige vlakken is er uiteraard nog wel sprake van twee historische perspectieven. In 2021 zijn hiervoor verdere integraties en harmonisaties in uitvoering. Voor wat betreft de bedrijfsvoering en financiën is sprake van een stabiele basis, maar om volledig te kunnen voldoen aan de eisen van toekomstbestendigheid, technologische ontwikkeling, verduurzaming en top kwaliteit van zorg en behandeling is meer nodig.

Gezien de lopende integratie en aanstaande pensionering van de twee huidige financieel eindverantwoordelijken is de Raad van Bestuur op zoek naar een nieuwe Manager Financiën & Control voor WilgaerdenLeekerweideGroep.

Lees meer

Vacature

Om WilgaerdenLeekerweideGroep te ondersteunen en mee te helpen in het goed uitvoeren van haar ambities in een complex, dynamische en continue veranderend krachtenveld is zij op zoek naar een vakinhoudelijk stevige, verbindende, ondernemende en resultaatgerichte Manager Financiën & Control die met energie en lef sturing geeft aan de Finance & Control organisatie en die begrijpt waar het in de business echt om gaat. Iemand die creatief meedenkt over en werkt aan een duurzame inrichting van de bedrijfsvoering gericht op de realisatie van onze maatschappelijke doelen.

Samen met de Raad van Bestuur en het managementteam zul je op daadkrachtige wijze invulling geven aan de missie en visie van WilgaerdenLeekerweideGroep en daarmee de maatschappelijke waarde, de marktpositie, de continuïteit en de duurzame ontwikkeling van de organisatie borgen. Ook draag je bij aan de continuïteit van het zorgproces door het ontwikkelen en realiseren van een gezond financieel beleid. 

Als Manager Financiën & Control ontvang je leiding van de Raad van Bestuur (RvB) en werk je nauw samen met de collega’s uit het Management Team (MT). Je geeft leiding aan de afdeling Financiën en Control zodanig dat de organisatie op financieel gebied ondersteund is en de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden.

Het team Financiën en Control bestaat momenteel uit: financiële administratie (10), cliënten- (6) en salarisadministratie (4), Planning & Control (2), informatievoorziening en zorgbemiddeling. Het financieel- en salarissysteem is AFAS, de zorgsystemen zijn Cura , PUUR en ONS.

Taken en Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn;

Het bouwen aan en ontwikkelen van een nieuwe kwalitatieve en klantgerichte team Financiën;

Adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de performance van de organisatie, risico’s in de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie;

Denkt actief mee bij het ontwikkelen en realiseren van onze diverse maatschappelijke taken en ontwikkelingen. 

Draagt zorg voor het opstellen van de jaarlijkse exploitatie-, en investeringsbegroting en de productieberekening, mede aan de hand van de (meerjaren) beleidsplanning;

Draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening en productierapportage en de financiële verslaglegging aan derden;

Is in staat relevante risico’s voor WilgaerdenLeekerweideGroep te detecteren, draagt oplossingen aan deze (desgewenst) te mitigeren middels beheersmaatregelen;

Geeft het planning & controlproces vorm;

Bewaakt de AO/IC cyclus en draagt in overleg met Raad van Bestuur zorg voor verbeteracties;

Adviseert de Raad van Bestuur over de meest efficiënte vormen van treasury en de ontwikkeling van werkkapitaal;

Brengt de financieringsbehoefte van de organisatie in kaart op korte en lange termijn en bewaakt de liquiditeitspositie;

Bereidt inhoudelijk onderhandelingen met het zorgkantoor , zorgverzekeraars en gemeenten voor, leidt zorgverkoopprocedures en voert met of namens de Raad van Bestuur de onderhandelingen;

Lees meer

Vraag

De Manager Financiën & Control is een professional met een universitaire opleiding (bedrijfseconomie / bedrijfskunde), eventueel aangevuld met RA, RC en/of MBA, en met bij voorkeur financieel-economische kennis van de zorg.

Minimaal 10 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende managementfunctie in een complexe organisatie in de publieke sector (bijvoorbeeld ziekenhuis of onderwijsinstelling) en of het bedrijfsleven strekt tot aanbeveling;

Zij/hij is een stevige persoonlijkheid die als vanzelf de verantwoordelijkheid neemt, coacht en goed kan samenwerken en collega’s meeneemt in een verander- en ontwikkeltraject. Van belang is dat zij/hij aansluiting heeft bij het midden- en hoger management. Die aansluiting bepaalt in hoge mate de effectiviteit van haar/zijn acties om tot verbetering van de processen en de resultaten te komen. 

De Manager Financiën & Control onderhoudt een directe en vertrouwelijke relatie met de RvB. Zij/hij informeert de RvB op de genoemde resultaatgebieden en is daarbij ook sparringpartner voor de RvB. Daarbij ondersteunt de manager Financiën & Control de RvB in overleggen met de RvT, CCR, OR, de banken, het waarborgfonds, het zorgkantoor en de verzekeraars. 

Gegeven het bovenstaande is de Manager Financiën & Control  een ondernemende en resultaatgerichte vakvrouw of vakman met veel gevoel voor processen en de interne dynamiek, met vermogen om snel te schakelen met teamleiders, vestigingsmanagers en RvB.

 

Competenties 

Initiatiefrijke en creatieve persoonlijkheid, straalt vertrouwen uit en is toegankelijk; 

uitstekende verbinder en samenwerkingsgericht;

boven de materie kunnen staan;

kan goed omgaan met tegengestelde (politieke) belangen;

ondernemend, innovatief en resultaatgericht;

open, transparant en laagdrempelig;

gevoel voor mensen en hun specifieke belangen en drijfveren.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Arthur Torn

Partner Zorg

Aanbod

Uitstekende, marktconforme arbeidsvoorwaarden. De positie van Manager Financiën & Control is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO VVT. Het is een functie voor 36 uur per week. 


Lees meer